Centrum evropské integrace

Centrum evropské integrace (CEI) zkoumá procesy, instituce a aktéry evropské politiky, se zvláštním důrazem na otázky evropské integrace. Evropskou politiku chápeme jako komplexní a diferencované pole, v němž se pohybují a střetávají zájmy nadnárodních institucí, států, regionů, korporací i celé řady dalších nestátních aktérů. Ke studiu těchto interakcí přistupujeme z interdisciplinárního pohledu, který propojuje tradiční přístupy evropských studií, politologie a mezinárodních vztahů se studiem širších historických, sociálních a kulturních kontextů.

Aktivity CEI se opírají o několik pilířů. Prvním z nich je základní výzkum, který probíhá nejen na národní úrovni, ale i v rámci mezinárodních konsorcií, např. Horizon 2020 a Erasmus + Jean Monnet Networks. Právě důraz na teoreticky a metodologicky podložený excelentní výzkum odlišuje CEI od dalších podobných pracovišť. Druhým pilířem je aplikovaný výzkum, v jehož rámci CEI poskytuje konzultace a policy advice českým i evropským veřejným institucím. Třetím pilířem je pak veřejná debata o evropské politice, do které tým CEI přispívá vystoupeními v médiích či na debatách a konferencích. Vlajkovou lodí CEI je každoroční mezinárodní konference Prague European Summit.

Ve svém výzkumu CEI sleduje především tři tematické osy:

  • Integrační a diferenciační procesy v Evropské unii: Aktéři, politiky a instituce. Evropský integrační proces je klíčovým faktorem evropské politiky, který prostupuje a ovlivňuje politické, ekonomické i bezpečnostní otázky celého kontinentu. V posledních letech jej stále více doplňují také procesy diferenciační, např. v otázkách společné měny, Schengenu, či azylové a migrační politice. CEI zkoumá interakce mezi těmito dvěma trendy, jejich dopad na další směřování EU, i možnosti, které se zde otevírají z hlediska větší efektivity, legitimity a spravedlnosti evropského vládnutí.
  • Česká republika v Evropské unii. Evropská unie tvoří klíčový kontext pro téměř jakoukoliv veřejnou politiku České republiky. Evropské instituce jsou spolutvůrci legislativy, která se bezprostředně dotýká každodenního života českých občanů. Do zemí EU směřuje většina českého zahraničního obchodu a hladké fungování EU je tedy podmínkou ekonomické prosperity ČR. V rámci EU může Česko nejen reagovat, ale také spoluutvářet komplexní procesy vycházející ze vzájemně propojeného světa: vzestup nezápadních mocností, ekologickou krizi, či globální pohyby osob, zboží, kapitálu či bezpečnostních hrozeb. CEI zde přispívá k analýze a formulaci českých zájmů v rámci EU.
  • Politiky evropských států, se zvláštním důrazem na jejich mezinárodní dimenzi. Evropskou i českou politiku ovlivňuje také dění v ostatních evropských státech, ať už přímo, či zprostředkovaně. Porozumění společenským a politickým reáliím klíčových států EU je proto nutnou podmínkou pochopení evropské integrace i pozice ČR v jejím rámci. CEI se věnuje analýze domácích, ale zejména pak zahraničních politik celé řady evropských států, zejména pak Německa, Velké Británie a zemí Visegrádské skupiny.        

Publikace Centra evropské bezpečnosti

Náš tým

Jakub Eberle 
Vedoucí centra
eberle@iir.cz
Petr Kratochvíl
Seniorní výzkumný pracovník
kratochvil@iir.cz

 

 

 

 

Jan Kovář
Seniorní výzkumný pracovník
kovar@iir.cz
Vladimír Handl
Seniorní spolupracovník

Nahoru