Historie

Předchůdcem ÚMV byl Ústav pro mezinárodní politiku a ekonomii (ÚMPE), založený Ministerstvem zahraničních věcí v roce 1957. Během tzv. Pražského jara se pracovníci ústavu aktivně zapojili do reformního procesu, v důsledku čehož byl ÚMPE na začátku období normalizace v r.1970 zrušen a reformně smýšlející pracovníci propuštěni.


Jako náhradu za ÚMPE zřídilo Ministerstvo zahraničních věcí ještě v témže roce Ústav mezinárodních vztahů (ÚMV). Společenské uvolnění 2. poloviny 60. let bylo vystřídáno silným ideologickým vlivem na činnost ústavu. I přes tato omezení však ÚMV zůstával v kontaktu se zahraničím, včetně západních zemí. Významnou roli v této době začala hrát knihovna ÚMV, která díky těmto kontaktům získávala knihy a jiné informační materiály, které v tehdejším Československu nebyly nikde jinde k dispozici.

Po Sametové revoluci roku 1989 prošel Ústav mezinárodních vztahů radikálními změnami. Spolu s příchodem nových pracovníků se odehrálo i zásadní přesměrování výzkumných aktivit a programů. Témata projektů, na kterých se výzkumní pracovníci rozhodli podílet, se výrazně rozšířila, stejně jako spolupráce se zahraničními výzkumnými institucemi podobného typu. Rovněž směry výzkumu přestaly být určovány stranickými direktivami.

V průběhu následujících let se ÚMV rozšířil o další dvě složky - nově vytvořenou Diplomatickou akademii a v r. 2001 založené Rozvojové středisko. Začal také - vedle teoretického čtvrtletníku Mezinárodní vztahy, jehož první číslo vyšlo již v r.1966 - vydávat anglický odborný pololetník Perspectives a do portfolia svých periodik posléze převzal i populární měsíčník Mezinárodní politika.

Do nejnovější etapy vývoje vstoupil ÚMV v roce 2007, kdy byl v souladu s příslušným zákonem transformován na veřejnou výzkumnou instituci. Důsledkem tohoto kroku byla změna financování, které je od té doby více závislé na výsledcích výzkumné činnosti pracovníků ústavu a klade tudíž vyšší nároky na kvalitu výstupů. Zároveň byly do organizace ústavu zavedeny samosprávné prvky v podobě volené Rady ÚMV. K 1.1.2007 byla z ÚMV vyčleněna Diplomatická akademie, která se stala přímou součástí Ministerstva zahraničních věcí.

V současnosti je Ústav mezinárodních vztahů nejvýznamnější českou vědeckou institucí v oboru mezinárodních vztahů. Výzkumní pracovníci ústavu se účastní prestižních tuzemských i mezinárodních konferencí, seminářů a expertních diskusí, publikují v recenzovaných časopisech, vydávají monografie, podílí se na tvorbě sborníků a doporučení pro mezinárodně-politickou praxi a tím vším plní základní cíle ÚMV jako vědecké instituce:

  • zajišťovat aktivity spojené s výzkumem oboru mezinárodních vztahů,
  • usilovat o zvyšování kvality a prestiže české vědy,
  • napomáhat při formulaci a provádění zahraniční politiky České republiky a
  • zvyšovat povědomí o problematice mezinárodních vztahů mezi odbornou a laickou veřejností.
Nahoru