Organizační struktura

Vedení Ústavu mezinárodních vztahů

Ředitel: PhDr. Ondřej Ditrych, MPhil. (Cantab.) Ph.D. 

Ředitel je statutárním orgánem ÚMV a rozhoduje o všech věcech ÚMV, které nejsou zákonem svěřeny do působnosti zřizovatele nebo ostatních dvou orgánů, zabezpečuje řádné vedení účetnictví. Jmenuje jej ministr zahraničních věcí ČR na návrh Rady ÚMV. V roce 2018 proběhlo výběrové řízení na pozici ředitele ÚMV.


Výzkumné oddělení Oddělení správy a služeb
Ředitel výzkumu: doc. PhDr. Emil Aslan, Ph.D.  Ředitel služeb: Ing. Jiří Mach
Pod výzkumné oddělení spadá:

Pod oddělení správy a služeb spadá:

Více informací naleznete zde. Více informací naleznete zde

Orgány ÚMV

Na základě zákona o veřejných výzkumných institucích (č. 341/2005 Sb.) má Ústav mezinárodních vztahů tři orgány - Ředitele, Radu a Dozorčí radu. Na základě Organizačního řádu ÚMV existují ještě Komise pro pracovní záležitosti, Etická komise a Ediční rady.

Rada ÚMV

Navrhuje ke jmenování ředitele ÚMV, stanovuje směry činnosti ÚMV, schvaluje rozpočet, vnitřní předpisy, výroční zprávy, projednává návrhy výzkumných záměrů aj. Radu volí výzkumní pracovníci ÚMV. Radu ÚMV volí výzkumní pracovníci Ústavu, a to jak ze svých řad (interní členové), tak z řad odborníků z jiných právnických osob, organizačních složek státu zabývajících se výzkumem a uživatelů výsledků výzkumu (externí členové).

Pravomoce a úkoly Rady jsou upraveny zákonem o veřejných výzkumných institucích (341/2005 Sb.). Rada ÚMV:

 • dbá na zachovávání účelu, pro který byl ÚMV, v. v. i. zřízen, na uplatnění veřejného zájmu v činnosti ÚMV a na jeho řádné hospodaření
 • stanovuje směry činnosti ÚMV v souladu se zřizovací listinou a rozhoduje o koncepci jeho rozvoje
 • schvaluje rozpočet ÚMV a jeho změny a střednědobý výhled jeho financování
 • schvaluje vnitřní předpisy ÚMV jako volební a jednací řád Rady, organizační řád, či pravidla pro hospodaření s fondy ÚMV
 • schvaluje výroční zprávu
 • projednává návrhy změn zřizovací listiny
 • dává předchozí souhlas, popřípadě navrhuje zřizovateli sloučení, splynutí nebo rozdělení ÚMV
 • vyhlašuje výběrové řízení, na základě jehož výsledku navrhuje zřizovateli jmenování vybraného uchazeče ředitelem ÚMV, navrhuje odvolání ředitele, popřípadě dává souhlas k odvolání ředitele, je-li jeho odvolání navrženo zřizovatelem.
 • projednává návrhy výzkumných záměrů a návrhy projektů výzkumu a vývoje ÚMV
 • projednává návrhy na sjednávání smluv o zahraniční spolupráci ÚMV a smluv o spolupráci s institucemi České republiky

Současná Rada ÚMV byla zvolena 1.března 2017 a má následující složení (I=interní člen/ka, E=externí člen/ka):

Doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, E.MA., Ph.D. (I)
Doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D. (E)
Dr. Anna Durnová, Ph.D (E)
Aleš Chmelař MSc. (E) (od 15. 4. 2019)
Ing. Ondřej Horký-Hlucháň, Ph.D. (I)
Jakub Eberle, Ph.D. (I)
Prof. Mgr. Ing. Petr Kratochvíl, Ph.D. (I)
Tomáš Profant, Ph.D. (I)
Dr. Jan Růžička (E)
Dr. Jan Kovář (I)
Doc. Ph.D. Ing. Štěpánka Zemanová (E)

Dozorčí rada ÚMV

Její pravomoce a úkoly vyplývají ze zákona o veřejných výzkumných institucích (341/2005 Sb.). Patří k nim zejména:

 • dohled nad činností a hospodařením veřejné výzkumné instituce
 • dohled nad nakládáním s majetkem veřejné výzkumné instituce
 • právo navrhnout zřizovateli odvolání ředitele
 • příprava návrhů jednacího řádu dozorčí rady a jeho změn
 • právo vyjádřit se k návrhu rozpočtu veřejné výzkumné instituce, ke způsobu jejího hospodaření, k návrhům změn její zřizovací listiny, k návrhu na její sloučení, splynutí nebo rozdělení, návrhům výzkumných záměrů, k návrhu výroční zprávy, ad.

Členy dozorčí rady jmenuje a odvolává zřizovatel (v případě ÚMV tedy Ministerstvo zahraničních věcí ČR) tak, aby v ní byli přiměřeně zastoupeni zejména zástupci zřizovatelů, popřípadě zaměstnanci veřejné výzkumné instituce.

Současná Dozorčí rada má od r. 2019 následující složení:

Předseda rady: PhDr. Martin Povejšil, Náměstek pro řízení sekce bezpečnostní a multilaterální, Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Místopředseda rady:
Ing. Jiří Mach, ředitel služeb ÚMV

Další členky a členové:

Ing. Jaromír Jurnost, personalista Ústavu mezinárodních vztahů
PhDr. Jan Šnaidauf, M.A., ředitel Odbor zahraničněpolitických analýz a plánování (OZAP), Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Ing. Jiří Schneider, bývalý náměstek MZV
Ing. Eva Matyášová, hlavní ekonomka Ústavu mezinárodních vztahů
Ing. Alena Kochová, Ministerstvo zahraničních věcí ČR


Orgány ÚMV zřízené na základě Organizačního řádu

Komise pro pracovní záležitosti ÚMV, kterou jmenuje ředitel ÚMV z řad členů Rady ÚMV.

Etická komise, jejíž vznik a fungování upravuje Etický kodex výzkumu v ÚMV, v. v. i.

Nahoru