Centrum pro studium globálních regionů

Centrum pro studium globálních regionů (CSGR) se skládá ze dvou výzkumných jednotek: Blízký východ a severní Afrika (MENA) a Asie a Tichomoří (AP). Výzkum v rámci CSGR odpovídá primárně regionálním a tematickým prioritám jednotlivých výzkumníků, nicméně obecně se zabývá studiem aktérů a institucí a procesů, které ovlivňují politické vztahy, státy a jednotlivé komunity v jimi zkoumaných regionech. V rámci Centra je pěstována pluralita disciplinárních přístupů. Jednotliví výzkumníci tak využívají teorie a metody komparativní politiky, mezinárodních vztahů, politické ekonomie, politické sociologie, antropologie, kulturních studií a dalších příbuzných oborů. Díky tomu výzkum prováděný na CSGR může zachytit různé úrovně regionální politiky od lokálních a národních politických arén až po zapojení regionálních aktérů do globálních politických a ekonomických struktur. Se (sebe)kritickým vědomím své vlastní pozice v Praze sídlící insticuce je nedílnou součástí agendy centra také kritická reflexe českých a evropských debat o Blízkém východě a Asii.

Vedoucí centra: J. Daniel

Výzkumná skupina Blízkého východu a severní Afriky – vedoucí: J. Daniel

Team: A. Bermant, S. Hussein, P. Musil,

Výzkumná skupina Asie Pacifik – vedoucí: A. Kizeková

Team: R. Fürst, M. Nožina

Výzkumná skupina Blízkého východu a severní Afriky

Akademický a policy výzkum prováděný v rámci Sekce Blízkého východu a severní Afriky se týká především, byť nikoli výlučně, tří širších témat. Prvním z nich je výzkum politických režimů v regionu se zvláštním zaměřením na jejich transformaci reagující na protivládní protesty a zároveň i výzkum těchto protestů a jejich formy. Druhou oblastí výzkumu sekce jsou bezpečnostní témata (především regionální konflikty a ozbrojená hnutí) a kritický výzkum mezinárodních snah o prevenci a zadržování konfliktu. Třetí oblastí je poté specificky evropské a česká politika vůči regionu Blízkého východu a severní Afriky.

Výzkumná skupina Asie Pacifik

Skupina Asie Pacifik se primárně zaměřuje na kulturní, ekonomický, politický, společenský a bezpečnostní výzkum prioritních zemí v pěti podoblastech: střední Asie, východní Asie, jižní Asie, jihovýchodní Asie a Tichomoří prostřednictvím využití odbornosti jak domácích tak a přidružených odborníků. Cílem je poskytnout analýzy v kontextu nejnovějších strategií a iniciativ klíčových aktérů, hlavních trendů, změn a jejich geopolitických dopadů na místní vlády, bilaterální a regionální spolupráci a také interakci na globální scéně.

Vědecké výstupy se zabývají analýzami jednotlivých zemí, vybranými státy nebo tématy. Odborníci skupiny poskytují policy briefy a reporty, které zkoumají trendy české zahraniční politiky v asijsko-pacifickém regionu a pomáhají s určováním konkrétních doporučení ke krátkodobým a dlouhodobým cílům, záměrům a prioritám. Aktivity a publikace dále odrážejí interakce mezi Evropou (Evropskou unií) a Asií.

Naším cílem je produkovat kvalitní výstupy s dopadem na úrovni vědeckých článků, jak je pro ÚMV obvyklé, stejně jako analýzy a studie, které poskytují politicky nestranné informace pro státní instituce, zejména pro české ministerstvo zahraničních věcí. Spolupracujeme také s širší odbornou sítí, mladými vědci a studenty, informovanou veřejností a médii. Vítáme aktuální, inovativní a odlišné názory zakotvené v přijatelném teoretickém kontextu a kvalitní empirické argumentaci. Výzkumná skupina Asia Pacific je otevřená interdisciplinárním projektům a partnerstvím prostřednictvím společných studií a společných akcí.

Nahoru